• Hrvatska

 • Kada?

 • Tko?

 • Karta

Opći uvjeti

Opći uvjeti za klijente

1. REZERVIRANJE I PLAĆANJE

 • Prilikom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima pružanja turističkih usluga koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti depozit i naknadu za rezervaciju , a ostatak od ukupne cijene smještaja se plaća na dan dolaska u smještajnu jedinicu.

2. CIJENA SMJEŠTAJA

 • Cijene smještaja objavljene su u eurima. Klijentima koji su uplatili depozit za određenu rezervaciju, Online Croatia jamči cijenu smještaja. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na voucheru, pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim klijentima ili prihvatiti sve klijente uz nadoplatu nenajavljenih klijenata na licu mjesta.

3. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

 • Online Croatia zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest klijenta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je klijent potvrdio rezervaciju. Ukoliko zamjenski smještaj nije slobodan ili ga klijent ne prihvati, Online Croatia jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

4. PRAVO KLIJENTA NA PROMJENE I OTKAZ

 • Klijent ima pravo na povrat depozita zbog otkaza rezervacije radi nepredviđenih okolnosti do tri dana prije početka putovanje te ukoliko Agencija utvrdi nepredviđene okolnosti. Nepredviđenim okolnostima Agencija smatra:
 • iznenadne akutne bolesti (osim psihičkih bolesti) koje zahtjevju liječničku skrb
 • poremećaj u trudnoći
 • smrtni slučaja ili teška tjelesna ozljeda klijenta , bračnog, odnosno izvanbračnog druga s kojim klijent živi, djeteta, roditelja, brata, sestre ili osoba o kojima klijent skrbi
 • razvod braka
 • Putovanje se mora otkazati do tri dana prije datuma naznačenog na voucheru pismenim putem Agenciji.Radi utvrđivanja nepredviđenih okolnosti, Agencija će od klijenata zahtijevati dokumentaciju kako bi izvršili povrat sredstava. Ukoliko dokumentacija nije kompletna i ne dokazuje ni jednu od gore navedenih okolnosti koje Agencija smatra nepredviđenim, Agencija ima pravo odbiti povrat sredstava.
 • Povrat sredstava podrazumijeva povrat cjelokupno uplaćenog iznosa depozita umanjenog za troškove banke. Sredstva se jedino mogu uplatiti na devizni račun jednog od klijenata koji je nositelj rezervacije i na točno njegovo ime i prezime. Povrat sredstava ne podrazumijeva povrat naknade za rezervaciju.
 • OKOLNOSTI RADI KOJIH AGENCIJA NE IZVRŠAVA POVRAT DEPOZITA: pogreške pri odabiru putovanja , nevoljkost za putovanjem od strane klijenata, događaji koji su nastali prije uplate depozita od strane klijenta ili ih se moglo predvidjeti, planirane, očekivane ili odgođene operacije, medicinski tretmani ili intervencije, rat, ratne operacije ili ratu slične radnje, terorizam, epidemije i pandemije, prirodni događaji, više sile, zabrana i odluka vlasti, nuklearni događaji i sl.
 • U slučaju otkaza rezervacije radi drugih okolnosti, otkaza nakon tri dana od početka boravka ili nedolaska klijenta uplaćeni se iznos zadržava u cijelosti, te se ne vrši nikakav povrat sredstava klijentu.
 • Cjelokupni iznos naznačen u voucheru mora biti uplaćen i u slučajevima kada:
 • smještajnu jedinicu koristi manje klijenta nego što je ugovoreno
 • klijent ulazi u smještajnu jedinicu s jednim ili više dana zakašnjenja
 • klijent napušta smještajnu jedinicu prije datuma odlaska (pružatelj usluge nije dužan izvršiti povrat sredstava za dane koje klijent nije boravio u smještajnoj jedinici)
 • Ukoliko se klijent ne pojavi do dvanaest sati (ponoći) na datum početka pružanja usluga, pružatelj usluga nije više obvezan čuvati smještajnu jedinicu za klijenta.
 • Ukoliko više osoba nego je naznačeno na voucheru dođe u smještajnu jedinicu, pružatelj usluge ima pravo odbiti pružanje usluga smještaja dodatnim osobama ili ih smjestiti uz dodatnu naplatu koja će biti izvršena direktno pružatelju usluga.

5. OBVEZE AGENCIJE

 • Dužnost Online Croatia je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima klijenata, sukladno dobrim običajima u turizmu.

6.OBVEZE KLIJENTA

 • Klijent je dužan:
 • platiti preostali iznos direktno pružatelju usluga prvog dana dolaska u gotovini.
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi - voucher
 • provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište potrebna viza
 • U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, klijent snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije klijent se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje u smještajnoj jedinici, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. Ukoliko se klijent ne pridržava kućnog reda (posebno se odnosi na uznemiravanje drugih osoba iza 23 sata), pružatelj usluga ima pravo na prestanak pružanja usluga smještaja bez obveze povrata novca.

7. Nadležnost suda

Klijent i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Dubrovniku, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 • Dubrovnik, 01.01.2015.
 • Napomena: za sve rezervacije ugovorene do 31.12.2014. primjenjuju se opći uvjeti navedeni na voucherima i ugovoreni s klijentima.

Istražite više